TH | EN      (66) 029370000
บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด และมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเงินสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส
 
บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด และมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเงินสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส
โดย พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ) เป็นผู้รับมอบ ที่สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

     ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารตามชนบทที่คัดเลือกมา 13 โรงเรียน 11 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเพิ่มสื่ออิเล็คทรอนิคเข้ามาในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และให้ในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบดูแลโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้